“Laten we de financiële wereld en de besparingen inperken!”

Na 7 april gaat de actie verder: “Verspreid solidariteit, niet het virus.”

“Laten we de financiële wereld en de besparingen inperken!”

Het Europees Netwerk tegen de Commercialisering en de Privatisering van de Gezondheid en de Sociale Bescherming en de People’s Health Movement zijn verheugd over de deelname van 160 organisaties over heel Europa ter gelegenheid van de Actiedag tegen de Commercialisering van de Gezondheid op 7 april onder het motto “Verspreid solidariteit, niet het virus”.

Honderden organisaties en individuen uit heel Europa demonstreerden, ondanks de lockdown, voor een degelijk publiek en niet-commercieel gezondheidszorgsysteem dat ten dienste staat van de bevolking. U kan de interactieve kaart van de actie van 7 april vinden via deze link: bit.ly/Agir4Health.

Daarnaast hebben de bevolking, het gezondheidspersoneel en andere sociale werkers, hun mening geuit over:

1.     

De onmiddellijke noodzaak aan menselijke en materiële middelen om de pandemie te bestrijden en de gezondheid van de bevolking in de toekomst te beschermen: aanwerving én degelijke opleiding van gezondheidspersoneel, een dringende nood aan meer middelen en het beheer van de materiaalvoorraden die nodig zijn om crisissituaties het hoofd te bieden.

2.     

De afwijzing van het besparingsbeleid en de toenemende commercialisering van de zorg, die hebben geleid tot de systematische ontmanteling van de volksgezondheidsstelsels in Europa, tot het gebrek aan gekwalificeerd personeel in de gezondheidszorg, in de rusthuizen en in de sociale sector.

3.     

De noodzaak om behandelingen en beschermingsmateriaal te ontwikkelen en te produceren in het belang van de volksgezondheid, en niet in het belang van de industrie. Effectieve en veilige geneesmiddelen, beschermingsmateriaal en vaccins voor de preventie en behandeling van Covid-19 moeten gratis ter beschikking worden gesteld aan mensen, waar ze ook wonen, zonder extra kosten, en door de nationale gezondheidsstelsels tegen eerlijke prijzen worden betaald.

Zodra de pandemie voorbij is, zal de strijd voor “gezondheid voor iedereen” worden verdergezet. Het idee van gezondheid voor iedereen omvat niet alleen een visie op een allesomvattende gezondheidszorg die voor iedereen op gelijke wijze toegankelijk is. Ze omvat ook het idee van een wereld die gebaseerd is op harmonie, billijkheid en solidariteit. Daarom verwerpen wij het huidige economische model van de Europese Unie, dat gebaseerd is op besparingen en dus niet op solidariteit.

Wij eisen een radicale heroriëntatie van de overheidsmiddelen ten gunste van het respect voor de fundamentele rechten: recht op werk, een fatsoenlijk loon, degelijke huisvesting, onderwijs, energie, voedsel en water.

Om dit te bekomen moeten we de macht van de financiële wereld inperken. We willen af van een brutaal fiscaal beleid zoals we dat in de vorige crisis hebben meegemaakt. De 750 miljard euro die wordt vrijgemaakt door de Europese Centrale Bank (ECB) mag niet worden gebruikt om de financiële markten te versterken, maar om de sociale en ecologische behoeften van de mensen te financieren. We willen ons richten op de bescherming en verbetering van het fysieke, mentale en sociale welzijn van iedereen. Belastingontduiking moet daarom worden bestreden en zwaar gesanctioneerd.

In plaats van sociale systemen die ondergeschikt zijn aan de logica van de markt en ongecontroleerde concurrentie, willen we deelnemen aan de transitie naar een sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoordelijke wereld. De vaststelling van de behoeften van de bevolking en de organisatie van de zorgstelsels moeten onder de directe democratische controle komen van burgers en op alle niveaus van de samenleving worden gecoördineerd.

Daarom dringen wij er bij de Europese landen op aan om een meer duurzame strategie op te nemen voor de onderhandelingen over de prijzen van geneesmiddelen, medisch materiaal en vaccins. Als de farmaceutische industrie blijft volharden in het vaststellen van te hoge prijzen, moeten de patentrechten worden ingetrokken. Ook moet het beheer van de voorraden en de productie van geneesmiddelen en medisch materiaal onder toezicht van de overheid staan. In geval van een fabricage- of leveringsonderbreking moeten ook hier de patentrechten worden ingetrokken. Daarnaast vragen wij om de toewijzing van de noodzakelijke middelen voor openbaar en onafhankelijk farmacologisch onderzoek. Het is belangrijk om in de nabije toekomst een strategie op te zetten om te komen tot een gecoördineerde en gesocialiseerde Europese openbare ruimte voor onderzoek en productie van nieuwe geneesmiddelen.

Tot slot willen we onze steun betuigen aan de mobilisatie van gezondheidswerkers en de werkers in andere essentiële sectoren. De afgelopen maanden hebben zij onvermoeibaar gewerkt om onze gezondheid en ons leven te beschermen tegen het tekort aan persoonlijke bescherming en ze werkten vaak in moeilijke omstandigheden tijdens onmenselijk lange uren. Laten we hun mobilisatie en investering tot een succes maken.

Daarom roepen het Europees Netwerk*, de People’s Health Movement en de andere ondertekenaars van dit persbericht nu al op tot de convergentie van lokale, nationale en internationale bewegingen om “de dag erna” vorm te geven. Dit via zo eenduidige en gemeenschappelijke eisen die breken met de liberale recepten uit het verleden.

Wij stellen de gehele sociale beweging voor om als eerste internationale protestactie samen een datum vast te leggen voor de maand september 2020.

LATEN WE SAMEN STRIJDEN VOOR EEN STERK UNIVERSEEL GEZONDHEIDSSYSTEEM, DAT IN STAAT IS OM DE GEZONDHEIDSCRISISSEN VAN VANDAAG EN MORGEN HET HOOFD TE BIEDEN.

At the initiative of / A l’initiative du / Op initiatief van / Por iniciativa de / Su iniziativa di

European Network against the Privatization and Commercialization of Health and Social Protection / Réseau européen contre la Privatisation et la Commercialisation de la Santé et de la Protection Sociale / Europees Netwerk tegen de privatisering en commercialisering van gezondheid en sociale bescherming / Red Europea contra la Privatización y Comercialización de la Salud y la Protección Social / Rete Europea contro la frivatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione sociale

http://europe-health-network.net/ – +32499 42 44 48 – europeanhealthnetwork@gmail.com(link sends e-mail)

People’s Health Movement

https://phmovement.org/ – ana@phmovement.org(link sends e-mail)

And the first co-signatories / Et les premières co-signataires / en de eerste ondertekenaars / Y los primeros firmantes / E i primi cofirmatari (Update 13.05.2020)

1.     

Actieplatform gezondheid en solidariteit – Plate-forme d’action santé et Solidarité (Belgium)

2.     

Actrices et acteurs des temps présents (Belgium)

3.     

ADIF INFOR-FEMMES (Belgium)

4.     

AIEA – Associazione italiana esposti amianto (Italy)

5.     

Aînés du cdH (Belgium)

6.     

AKTINA (Belgium)

7.     

Algemene Centrale ABVV – Centrale Générale FGTB (Belgium)

8.     

Alter Summit (Europe)

9.     

AРК – Автономна Работническа Конфедерация – Confédération autonome des travailleurs (Bulgaria)

10.  

 Artsen Zonder Vakantie – Médecins Sans Vacances (Belgium)

11.  

 Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental (Spain)

12.  

 Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón ADSPA (Spain)

13.  

 Attac Bruxelles 2 (Belgium)

14.  

 Attac Germany – working group social security systems (Germany)

15.  

 Attac Lille (France)

16.  

 BAPN – Belgian Anti-poverty Network (Belgium)

17.  

 СБМС – Синдикат на Български Медицински Специалисти – Syndicat des Spécialistes de Santé Bulgares – Мая Илиева (Bulgaria)

18.  

 CAS Madrid – Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (Spain)

19.  

 CBCS – Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (Belgium)

20.  

 Centre for Research & Education in Public Health, Health Policy and Primary Health Care – CEHP (Greece)

21.  

 Centro di Salute internazionale e interculturale CSI – APS (Italy)

22.  

 Centrum Algemeen Welzijnswerk – CAW Groep (Belgium)

23.  

 CEO – Corporate Europe Observatory (Europe)

24.  

 CETRI – Centre tricontinental (Belgium)

25.  

 CGSP-ACOD Centrale Générale des Services Publics – Algemene Centrale der Openbare Diensten (Belgium)

26.  

 CGT Sanidad Sector II,  Aragón (Spain)

27.  

 CNE – Centrale Nationale des Employés (Belgium

28.  

 Collectif Alpha (Belgium)

29.  

 Collectif Inter Urgences (France)

30.  

 Comitato difesa sanità pubblica Milano-sud ovest (Italy)

31.  

 Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (Spain)

32.  

 Confédération des Seniors Socialistes (Belgium)

33.  

 Confederación General del Trabajo – CGT (Spain)

34.  

 Coordinadora Valenciana por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (Spain)

35.  

Coordinadora Estatal de Mareas Blancas (Spain)

36.  

Coordinamento toscano diritto alla salute (Italy)

37.  

CSC Services Publics (Belgium)

38.  

Cultures et Santé (Belgium)

39.  

Derechos Humanos Madrid (Spain)

40.  

DMD, Asociación Derecho a Morir Dignamente (Spain)

41.  

Espacio Comun 15M 2015m (Spain)

42.  

Federacion De Asociaciones Para La Defensa De La Sanidad Publica (Spain)

43.  

Féderation des Maisons Médicales (Belgium)

44.  

Fédération laïque de centres de planning familial – FLCPF (Belgium)

45.  

Féderation SUD Santé-Sociaux (France)

46.  

Femmes Prévoyantes Socialistes – FPS (Belgium)

47.  

Filef NE (Belgium)

48.  

Finance Watch (Belgium)

49.  

Foro Movimientos Sociales (Spain)

50.  

Forum per il Diritto alla Salute (Italy)

51.  

FRAVM, Federacion Regional Associaciones de Vecios (Spain)

52.  

Global Health Advocates (France-Belgium)

53.  

International Association of Health Policy in Europe [IAHPE] (Greece)

54.  

La Santé en Lutte – De Zorg in Actie (Belgium)

55.  

La Rue (Belgium)

56.  

Lama (Belgium)

57.  

LEF-FGE Links Ecologisch Forum-Forum Gauche Ecologique (Belgium)

58.  

Le Monde selon les femmes (Belgium)

59.  

Lire et Ecrire Bruxelles (Belgium)

60.  

LUSS – La Ligue des Usagers des Services de Santé (Belgium)

61.  

Maison Médicale Santé Plurielle (Belgium)

62.

MATS – Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad (Spain)

63.  

Medicina Democratica onlus (Italy)

64.  

Medicina Rural (Spain)

65.  

Medecine pour le Peuple – Geneeskunde voor het Volk (Belgium)

66.  

Medecins du Monde – Dokters van de Wereld (Belgium)

67.  

Médicament bien commun (France)

68.  

Medico international (Germany)

69.  

Mesa en Def. de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP – Marea Blanca (Spain)

70.  

MOC Mouvement Ouvrier Chretien (Belgium)

71.  

Organización Coordinadora Estatal Pensiones (Spain)

72.  

O’YES (Organization for Youth Education and Sexuality) (Belgium)

73.  

Periferia (Belgium)

74.  

PHM People’s Health Movement UK (United Kingdom)

75.  

Plataforma de Hepatitis C – PLAFHC (Spain)

76.  

Plataforma Sanidad Pública Zona N,  San Sebastián de los Reyes, Madrid,  Belén Ochoa (Spain)

77.  

Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León (Spain)

78.  

PROGRESS Lawyers Network (Belgium)

79.  

Réseau Santé Diabète – Bxl (Belgium)

80.  

Réseau syndical international de solidarité et de luttes (Europe)

81.  

Rete per il diritto alla salute di Milano e Lombardia (Italy)

82.  

SEAUS, Sociedad Espanola de Atencion al Usuario de la Sanidad (Spain)

83.  

SETCa-BBTKSyndicat des employés, techniciens et cadres– Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (Belgium)

84.  

Society for International Development – SID (Italy)

85.  

Solidaires 09 (France)

86.  

Solidaris (Belgium)

87.  

Union Syndicale de la Psychiatrie (France)

88.  

Union Syndicale Solidaires (France)

89.  

Viva Salud (Belgium)

90.  

Intersindical Valenciana (Spain)

91.  

FEDITO BXL (Belgium)

92.  

Policies for Equitable Access to Health – PEAH (Italy)

93.  

Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité (France)

94.  

Promo Santé & Médecine Générale – PSMG (Belgium)

95.  

Sud Education 91, section locale d’Orsay (France)

96.  

SNCS-SNESup, sections de Paris Saclay (France)

97.  

Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (Belgium)

98.  

PHM Scotland (Scotland)

99.  

Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta (Spain)

100. Attac Austria (Austria)