Manifest Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en Sociale Bescherming

De gezondheid van de Europese burgers is in gevaar

De vaak blinde besparingsmaatregelen waarmee de Europese Unie landen dwingt hun overheidstekort terug te schroeven, vormen niet alleen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en voor patiënten en gezondheidswerkers. Ook de ruimere mechanismen van sociale bescherming, de financiering van de gezondheidszorg voorop, komen hiermee onder zware druk te staan. Het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en Sociale Bescherming bestrijdt al meerdere jaren de nefaste gevolgen van de ontmanteling van gezondheidssystemen en sociale beschermingsmaatregelen.

Met de publicatie van haar Manifest lanceert het Europees Netwerk haar campagne in het licht van de Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Dringende actie is nodig, daarom eist het Europees Netwerk:

Een gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, om het even waar, zonder enige vorm van restrictie. Dit veronderstelt in de eerste plaats het wegwerken van alle mogelijke financiële barrières: het verstrekken van universele gezondheidszorg dient onafhankelijk te zijn van de individuele financiële draagkracht van de gebruikers.

Gezondheid is een gemeengoed. Het is daarom nodig in te zetten op (het herstel van) een publieke en collectieve financiering, conform de principes van de naoorlogse verzorgingsstaat. Onze sociale beschermingsmaatregelen dienen gevrijwaard te blijven van elke vrije markt logica. Onze gezondheidssystemen moeten exclusief met publieke middelen gefinancierd worden in het kader van een ruimer sociaal beleid dat het recht op gezondheid en een gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardige zorg voor allen vooropstelt.

De bevolking moet mee waken over het goede beheer en de verbetering van de gezondheidsdiensten. Het opzetten van democratische controlemechanismen waarin de zorggebruikers participeren is daarom vereist. De gezondheidsdiensten dienen geëvalueerd te worden op basis van hun prestaties aangaande gezondheidsindicatoren en niet op basis van financiële resultaten. De vereiste middelen moeten daarvoor worden vrijgemaakt.

Het is daarnaast nodig om in te zetten op de sociale determinanten van gezondheid. We eisen daarom de garantie van de volgende basisrechten: het recht op een job en een degelijk inkomen, het recht op goede huisvesting, het recht op drinkwater en energie, de gelijkheid van mannen en vrouwen, het recht op onderwijs, op cultuur, … Een eind maken aan de ongelijkheden op het vlak van gezondheid veronderstelt eveneens het structureel aanpakken van de armoede, werkloosheid, precaire leefomstandigheden en sociale uitsluiting van de 125 miljoen armen in Europa, met speciale aandacht voor bepaalde minderheden zoals de Roma en migrantenwerkers van buiten de Europese Unie die nu vaak in mensonwaardige omstandigheden leven en werken.

We eisen dat de Europese regeringen, de Europese Commissie en de verkozen Europese parlementsleden beleidsmaatregelen (her)formuleren en implementeren die het recht op gezondheid voor allen garanderen. Daarvoor is het onontbeerlijk om massaal in kwaliteitsvolle publieke gezondheidszorg te investeren, met inbegrip van gezondheidspromotie en -preventie en eerstelijnszorg.

Overheidsmiddelen mogen onder geen geding gebruikt worden voor de financiering van private en commerciële gezondheidsdiensten: gezondheid is geen koopwaar. Europa moet haar lidstaten niet enkel ondersteunen om hun gezondheidssystemen en sociale beschermingsmaatregelen te vrijwaren van vrije marktmechanismen, maar ze daarentegen ook aanmoedigen om er zelf op een gepaste wijze in te investeren. Publieke gezondheidsdiensten moeten buiten de commerciële logica blijven voor al wat hun functioneren aanbelangt: logistieke dienstverlening, diensten, producten, materialen nodig voor het aanbieden van kwaliteitsvolle gezondheidszorg (geneesmiddelen, onderzoek, medische infrastructuur, etc.)

Het besparingsbeleid is schadelijk voor de gezondheid en verergert de situatie voor de Europese bevolking enkel maar. Het opzetten van een Europees programma voor het behoud van het recht op gezondheid, sociale actie en sociale bescherming houdt in dat een einde dient gemaakt te worden aan de blinde besparingsmaatregelen die doorheen de ganse Unie worden geïmplementeerd. Gezondheid en mensenrechten dienen te primeren boven financiële en rendabiliteitslogica.

Meer nog, het gaat over het opzetten, door de EU, van een programma voor het herstel van de geleden schade die de bevolking door dit beleid heeft geleden, om te toegang en kwaliteit van de zorgen opnieuw te garanderen, in het bijzonder in die landen die zeer strenge restricties opgelegd kregen als voorwaarde voor het krijgen van financiële steun.

Tussen financieel geldgewin en gezondheid moet er gekozen worden. De Europese bevolking is niet verantwoordelijk voor de staatsschuld. Het is noch op gezondheid noch op sociale bescherming dat er mag bespaard worden. De economie en het financiewezen moeten ter dienste staan van het welzijn van de bevolking, niet omgekeerd.

We eisen dat de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handelsakkoord onmiddellijk gestaakt worden. De sociale en milieunormen moeten bij hoog en laag verdedigd worden om een betere gezondheid voor de bevolking te garanderen. De staten moeten toegelaten worden regels uit te vaardigen die bindend zijn voor de gezondheidsoperatoren, in het bijzonder de afwezigheid van een winstoogmerk. Gezondheid en sociale bescherming moeten gevrijwaard worden van elke mogelijke aanval van het kapitaal. Gezondheid en sociale bescherming moeten onttrokken worden aan de Europese richtlijnen rond overheidsopdrachten.

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed