Ontmoeting tussen het Peruviaanse platform ForoSalud en het Belgische Actieplatform

Vrijdag 30 november organiseerde de werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform op initiatief van Fos, een ontmoeting tussen twee gezondheidsplatforms, het peruviaans en belgisch platform. Beiden brengen diverse actoren, zowel op lokaal als nationaal niveau, samen om zodoende het recht op gezondheid te verdedigen.

Gedurende het eerste deel van de ontmoeting gaven Isabelle Heymans, algemene secretaris van de Fédération des Maisons Médicale en Olivier Gillis van de Christelijke Mutualiteiten een presentatie over de financiering, dekking en toegankelijkheid van het Belgische gezondheidssysteem binnen een historisch kader. Daaropvolgend gingen zij kort in op enkele actuele tendensen en vraagstukken zoals de commercialisering van de gezondheidszorgen, het tekort aan gezondheidswerkers, de vergrijzing, sociale ongelijkheden én het gebrek aan lokale participatie en inzeg van de burger wat betreft zijn gezondheidszorgen.

Daarna was het woord aan Ariel Frisancho van ForoSalud. Hij start met een terugkoppeling wat betreft de problemen binnen de Belgische gezondheidszorg. Hij stelt dat ForoSalud zeer veel inspanningen heeft gedaan omtrent de lokale participatie en evaluatie van de zorgen op lokaal niveau. Maar dit is enkel zo in bepaalde lokaliteiten in Peru. Burgerparticipatie wordt niet enkel gezien als een middel om aan lobby-werk te doen maar is ook een doelstelling op zich. Daarom wordt binnen ForoSalud een grote nadruk gelegd op de evaluatie door patiënten op  de verkregen zorgen en wordt er aan burger monitoring gedaan door “social audits”. Op deze wijze wordt de overheid gedwongen zich te verantwoorden voor de keuzes die deze neemt.


ForoSalud, een koepel van 100 organisaties, is een platform dat het recht op gezondheid voor allen promoot. Sinds 2002 promoot ForoSalud de universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, wat later “universal health coverage” is gaan heten. “Coverage” verwijst naar de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle zorgen die gegarandeerd moeten worden voor iedereen, zonder dat er enige referentie is naar een “(privé) verzekering”. Ingeschreven zijn in een “verzekering” zegt bovendien niets over de toegang en de kwaliteit van gezondheidszorgen.


Desondanks het feit dat Peru als een middeninkomensland wordt geklassificeerd, er een opkomende middenklasse is en de regering sinds 30 jaar over “inclusie” spreekt is er nog steeds een zeer grote groep binnen de Peruviaanse bevolking die systematisch opzij geschoven wordt. De levenstandaard steeg, maar de socio-economische verschillen blijven groot.


In het licht van het recht op gezondheid observeren we een systeem die gebaseerd is op een mengeling van het Beveridge and Bismarck model. Bepaalde professionele sectoren hebben enerzijds hun eigen privé gezondheidssystemen waarbij anderzijds een groot deel van de bevolking slechts een beperkte toegang tot hun gezondheidsrechten heeft wat voor grote ongelijkheden zorgt. Bovendien stelt ForoSalud grote problemen vast bij de kwaliteit van de zorgen. Zo stelt men verbaal geweld vast van gezondheidswerkers naar de patiënten toe (zie PWP presentatie in bijlage hieronder). De “care” is dus onvoldoende “people centered”. De arme bevolking ondervindt bovendien een grote druk omwille van een beleid van “cijfers halen”, waarbij de Milleniumdoelstellingen centraal staan. Om bepaalde dienstverlening en voordelen te verkrijgen worden zwangere vrouwen bvb. verplicht te bevallen in een kraamkliniek, ondanks het feit dat zij soms zeer ver verwijderd zijn van deze diensten, wat het leven van de baby en moeder ernstig in gevaar brengt.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed