Determinanten van internationale gezondheid

De impact van het Europees handelsbeleid ophet recht op gezondheid en de sociale determinanten van gezondheid zijn thema's die centraal stonden  in de werkgroep Noord/Zuid van het Actieplatform gezondheid en solidariteit. Zowel lobby-werk als sensibilisatie-activiteiten blijven ook nu nadat de groep een naamsverandering onderging nog altijd de doelstellingen  die samengesteld is door  ngo's, mutualiteiten, vakbonden en andere organisaties.

 

De Werkgroep kreeg een  nieuwe naam : 

'Determinanten van Internationale gezondheid'

Oorsprong

 

Onze werkgroep is ontstaan uit de samenvoeging van de werkgroep 'Sociale determinanten van gezondheid' van Be-cause Health en de werkgroep 'Noord-Zuid' van het Actieplatform gezondheid en solidariteit.

 Het Actieplatform gezondheid en solidariteit is een initiatief van onder andere vakbonden, ziekenfondsen, NGO’s, academici en andere organisaties en netwerken. Samen zetten zij zich in voor een solidair gezondheids- en welzijnsbeleid en voor gezondheid als een recht voor iedereen.

 Be-cause Health is een informeel en pluralistisch platform toegankelijk voor institutionele en individuele leden die actief en geïnteresseerd zijn in internationale openbare gezondheidsproblematiek.

 Context en rechtvaardiging

 Iedereen heeft recht op gezondheid.Dit recht omvat het recht op een efficiënt gezondheidssysteem dat kwalitatieve gezondheidszorg garandeert. Het gezondheidssysteem moet functioneel zijn, met andere woorden beschikbaar, toegankelijk en aanvaardbaar voor iedereen zonder discriminatie en van goede kwaliteit.

 Recht op gezondheid is meer dan enkel toegang tot gezondheidszorg.Het omvat een brede waaier aan factoren - ook determinanten van gezondheid genoemd (sociale, milieu, gender,...) - die het individu toelaten een gezond leven te leiden. Het Comité voor economische, sociale en culturele rechten verwijst hiernaar met “de fundamentele factoren die de gezondheid bepalen”. Deze laatste worden als recht beschouwd en omvatten: toegang tot drinkbaar water en een menswaardig bestaan; veilig en voedzaam voedsel en degelijke woonvoorwaarden; een gezond leefmilieu en waardig werk; toegang tot onderwijs en informatie over gezondheid, inclusief informatie gelinkt aan seksuele en reproductieve rechten; en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

 Het belang van niet medische factoren als voornaamste voorspellende factoren voor gezondheid is algemeen bekend. In haar rapport van 2008 besloot de Commissie Sociale Determinanten van Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie het volgende: “sociale onrechtvaardigheid vormt een grotere bedreiging voor de volksezondheid dan het gebrek aan artsen, medicijnen of gezondheidsdiensten.” De algemene omstandigheden waarin mensen wonen en werken hebben inderdaad een enorme invloed op de gezondheid.

 De ongelijkheden rond gezondheid en ziekte zijn helaas nog groter geworden sinds de verklaring van Alma Ata in 1978, zowel binnen als tussen landen. De strijd tegen deze ongelijkheden bestaat uit een coherent politiek beleid op het gebied van onderwijs, arbeid, arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming en gezondheidszorg, milieu, huisvesting, mobiliteit, handel, en gelijkheid van kansen, en dit specifiek rond toegankelijkheid en kwaliteit van deze rechten. Om de ongelijkheid binnen gezondheid terug te dringen, moeten we ons concentreren op de oorzaken van deze ongelijkheden en de mechanismen die ze in stand houden. Diverse factoren betreffende uitsluiting en kwetsbaarheid moeten steeds in rekening worden gebracht. Dit wordt ook weergegeven in de inleiding van de constitutie van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1946: “gezondheid voor iedereen is een fundamentele voorwaarde voor wereldvrede en -veiligheid (...) iedereen heeft baat bij de resultaten die overheden behalen qua verbetering en bescherming van de gezondheid.”

 Ondanks decennia van verklaringen met goede intenties, globale programma’s en ambitieuze doelstellingen moeten we vaststellen dat de vooruitgang binnen gezondheid op mondiaal niveau nog steeds gepaard gaat met enorme ongelijkheden.

 De rol van sociale bewegingen

 We zijn ervan overtuigd dat sociale bewegingen een essentiële rol spelen in de strijd tegen ongelijkheden en de commercialisering van gezondheid. De deelname van de bevolking aan beleidsdialogen over de organisatie, doelstellingen en ontwikkelingen van het volksgezondheidsbeleid moet worden vastgelegd en bevorderd.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Het vergaren van kennis en het maken van analyses over de verbanden tussen gezondheid en determinanten van gezondheid enerzijds en de vermarkting en privatisering van de gezondheidszorg anderzijds;

  • Het sensibiliseren van professionelen binnen de gezondheidszorg, ngo’s en de bevolking, het informeren en mobiliseren over het verband tussen vrijhandel, vermarkting en gezondheid en de gevolgen van een neoliberaal beleid op sociale bescherming en de openbare diensten van gezondheidszorg; de bevolking, actoren van het middenveld en sociale bewegingen stimuleren om zich te engageren om de toegang tot toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen;

  • De impact van (vrij)handelsakkoorden op gezondheid en haar determinanten aankaarten bij beleidsmakers op nationaal en Europees niveau;

  • Netwerking en uitwisseling bevorderen tussen organisaties en individuen die rond dit thema werken;

  • Een evenwichtig en solidair gezondheidsbeleid en welzijnsbevordering voorstellen,stimuleren en verdedigen door sociale gezondheidssystemen (openbaar en privé zonder winstbejag) te versterken, vooral in landen waar deze systemen zwak zijn (landen in Sub-Sahara Afrika...) Dit vergt een nationale en internationale financiële mobilisatie.

  • De inspraak van de bevolking, actoren van het middenveld en sociale bewegingen stimuleren om toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen en het recht verdedigen om actief te strijden voor concrete veranderingen.

 


Methodologische aanpak

 

De groep coördineert het uitvoeren van een actieplan op basis van volgende 4 doelstellingen:

1) Kennis genereren en determinanten van gezondheid analyseren.

vb: Policy briefs van 2016 over de impact van vrijhandelsakkoorden op universele gezondheidszorg, intellectuele eigendomsrechten en waardig werk.

Hoofdstuk uitgewerkt in 2017-2018 over de invloed van de vrijhandelsakkoorden op de gezondheid van werknemers, voor Global Health Watch 5

2) Sensibiliseren, informeren en mobiliseren over de verbanden tussen gezondheidsdeterminanten en handel

Vb: seminarie over de commercialisering van gezondheid in 2016, seminarie over de Global Health Watch 5 in 2018

3) Beleidsbeïnvloeding over de invloed van handel op gezonheid(sdeterminanten)

Vb: deelname aan bespreking en consensus over gezondheid van DGD in 2016-2017.

4) Netwerking en uitwisseling

Vb: deelname aan verscheidene evenementen rond gezondheid, uitwisseling met partners uit het Zuiden, enz

 

De leden van de groep komen ongeveer tweemaandelijks samen om de uitvoering van het actieplan op te volgen. De leden kunnen ook beroep doen op externe partners en experten die waarde kunnen toevoegen aan het werk van de groep.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed